Friday, October 14, 2016

short story slam week 55, world famous people from 8621, Beijing Wuzi University, especially Zhao, Sun, Wang, Tu, Gao, Peng, Ji, Suo, Zen, Meng, Lu, Li, Yin, Han, Tan, and Yan

short story slam week 55, world famous people from 8621,
Beijing Wuzi University, especially Zhao, Sun, Wang, Tu, Fu,
Gao, Peng, Ji, Suo, Zen, Meng, Lu, Li, Yin, Han, Tan, and Yan


Who is at Eyewitness news CBS?
ask Zhu Cao and Sun Jianfei

Who is at Norman Academic excellence programing?
ask Fu Zhixiong, Tu Jun, and Ji Shengxiong

Who is at Quartz Mountain summer art institute?
Honor Julie Cohen, Anne Peters, Emily Claude, Jennifer Hilger, rick Green

Who is at Amazon and Lulu printing press? if not Jeff Bezos, Bob Young, or Mackenzie Bezos,
Maybe it is Wen Jiabao, or Li Peng, you bet asking for Zhao Chunfeng, He Mingying

Who is at Google and yahoo?
Ask for Larry Page, Sundai Pichar, Sergey Brin, Alan Eagle, Susan Wojcincki, Eric Schmidt

Who is at facebook and apple?
search for He Jingyuan, Zhou Huiju, Suo Feng, Zen Shijie, Xi Mingze, and Yang Fei

who is at CCTv and hosting opera gala?
we know Dong Yi, Dong Qing, Meng Shenglan, Yang Lan, Zhou Li, He Jia, Kang Hui, and

Ou Yang Xia Dan, Li Xinming,
plus Hai Xia, Luo Jing, Li Yan

who is doing high school education and advanced math research from our group?
you may think of Peter Constantin, Jerry Bona, Bie Mama, Lin Fanghua, Zhang Ping,

and you may think of Wang Xueping, Jiu Quansen, Xu Xiaojing, Miao Changxin,
you may also think of Xin Zhouping, Zhu Xiaofeng, Peng Danping, You Jiangsheng

Image result for zhao chunfeng       Zhao Chunfeng
Image result for zhao chunfeng  Xie Xiaodong

Image result for zhao chunfeng   Li Chendong

Image result for zhao chunfeng   Chen Guiqiang
Image result for zhao chunfeng  carolina yeah  or Ruby Wang

Image result for zhao chunfeng   Xiaoyan Tan

Image result for guiyang      Ning Sui
Image result for guiyang china map  guiyang is a city from Guizhou providence


Image result for Le shan da fo   Le Mountain Big Buddah  or Le Shan Da Fo
from Sichuan sheng, People's republic of China

Image result for zhao xin  Xin Zhao